Przejdź do treści
REKRUTACJA
1
3
5
3
Przejdź do stopki

Logopeda

Treść

Terapia logopedyczna w naszej szkole skierowana jest głównie na usprawnienie procesu komunikowania się ucznia, tak aby dziecko w miarę swoich możliwości mogło sprawnie radzić sobie w życiu, wyrażać swoje potrzeby, emocje, zainteresowania.

Opieką logopedyczną w naszej szkole objęte są dzieci i młodzież, z różnymi zaburzeniami komunikacji, na wszystkich szczeblach edukacji. Uczniowie kierowani są na zajęcia logopedyczne na podstawie informacji zawartych w orzeczeniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych oraz na podstawie badania logopedycznego przeprowadzanego przez logopedę szkolnego lub na prośbę nauczycieli.

Zajęcia logopedyczne rozpoczynają się od zdiagnozowania wad wymowy oraz zaburzeń mowy i sporządzenia indywidualnego planu terapii. Terapia prowadzona jest indywidualnie lub grupowo w zależności od potrzeb i możliwości uczniów. Metody i formy pracy oraz zakres poszczególnych ćwiczeń są dostosowane do wieku, możliwości i potrzeb. Czas trwania zajęć uzależniony jest od potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka.

Zajęcia logopedyczne, prowadzone systematycznie w naszej szkole, stwarzają możliwość indywidualnego podejścia do naszych uczniów, dzięki czemu, oprócz ćwiczeń udoskonalających aparat mowy, na zajęciach możemy pracować nad indywidualnymi trudnościami językowymi.

Podczas zajęć logopedycznych uczniowie wykonują następujące ćwiczenia:

  1. Ćwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych – język, wargi, policzki, podniebienie miękkie, żuchwa.
  2. Ćwiczenia słuchu fonemowego – kształcą zdolność różnicowania głosek opozycyjnych oraz doskonalą analizę i syntezę słuchową.
  3. Ćwiczenia oddechowe – uczą różnicowania fazy wdechowej i wydechowej oraz wydłużania fazy wydechu.
  4. Ćwiczenia artykulacyjne – mają za zadanie uzyskanie prawidłowej wymowy głoski; usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy.
  5. Ćwiczenia logorytmiczne.

Zajęcia logopedyczne wzbogacane są zadaniami rozwijającymi u ucznia ogólne sprawności ruchowe i manualne, wzrok, słuch, a także doskonalące technikę czytania i pisania. Ponadto na zajęciach uczniowie wzbogacają zasób mowy czynnej i biernej. Rozwijają umiejętność wypowiadania się, poprawnego budowania zdań, prowadzenia dialogu oraz udzielania odpowiedzi adekwatnej do pytania.

Pracownia logopedyczna wyposażona jest w bardzo atrakcyjne pomoce dydaktyczne oraz w zestaw programów komputerowych wspomagających rozwój mowy i korekcję wad wymowy.

Godziny pracy logopedy szkolnego w roku szkolnym 2021/2022:

Poniedziałek: 13:15 – 14:15

Wtorek: 8:15 – 12:15, 13.15- 14.15

Środa: 8:30 – 10.30

       

      

100371