Przejdź do treści
REKRUTACJA
1
3
5
3
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Zespół Szkół Specjalnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.zsswadowice.iap.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-10-12.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-24.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Wyłączenia:

 • brak drzwi obrotowych,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 • w budynku nie ma windy.
 • w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych brak wind dla osób z niepełnosprawnością, podjazdów, prowadnic, windy schodowej,
 • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,

 

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

Data aktualizacji deklaracji: 2022-09-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Magdalena Ogiegło

E-mail osoby kontaktowej: sosw36@wp.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 33 873 20 27

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Rada Powiatu w Wadowicach

Adres organu odwoławczego: ul. Mickiewicza 24 b, 34 – 100 Wadowice

Adres e-mail organu odwoławczego: rada@powiatwadowicki.pl

Telefon organu odwoławczego: 33 873 42 36

Dostępność architektoniczna

Przed budynkiem wyznaczone zostało miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych- niebieska koperta.

Parking dla przewozów, które dowożą uczniów do szkoły jest przed budynkiem.

Główne wejście do szkoły oznaczono tablicami urzędowymi.

Drzwi główne posiadają określone normami parametry w odniesieniu do rozwieranych drzwi zewnętrznych.

Drzwi otwierają się na zewnątrz. Parametry pozwalają na przemieszczenie się nimi osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku prowadzi wejście od parkingu szkolnego. Nawierzchnia przed schodami jest utwardzona. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

W ciągu doprowadzającym do głównych drzwi zewnętrznych są poręcze.

Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora znajdują się na I piętrze budynku.

Dojście do nich wymaga pokonania schodów z poręczami z oznaczeniem zabezpieczającą taśmą BHP dla osób słabowidzących na pierwszym i ostatnim stopniu oraz w ciągu doprowadzającym do drzwi sekretariatu są zainstalowane pinezki i listwy z tworzywa tworzące pola uwagi na powierzchniach płaskich.

Oznakowano drogi ewakuacyjne.

W wewnętrznych ciągach komunikacyjnych brak wind dla osób z niepełnosprawnością, podjazdów, prowadnic, windy schodowej.

Szerokość korytarzy umożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami.

Brak jakichkolwiek dostosowań, w postaci pochylni, podjazdów itp.

Dla ułatwienia poruszania się osób w tym z niepełnosprawnością po budynku szkoły zastosowano możliwe dostosowania typu: na wysokości wzroku znajduje się tablica informacyjna o topografii szkoły z wypukłym tekstem na kontrastowym tle, pomieszczenia szkolne zostały oznakowane tabliczkami informacyjnymi z wypukłym tekstem na kontrastowym tle.

Umieszczono w widocznych miejscach schemat szkoły danego poziomu (schemat schemat I piętra).

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy szkoły, tj. w godz. 8.00 – 15.00.

Kontakt: Izabela Iwańska, ul. Zegadłowicza 36, sekretariat szkoły, e-mail: sosw36@wp.pl, tel.: 33 873 20 27

Zgłoszenia chęci skorzystania z usług tłumacza języka migowego można dokonać:

1. pisemnie, przesyłając zgłoszenie

• za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na powyższy adres

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sosw36@wp.pl

2. telefonicznie, dzwoniąc na powyższy numer za pośrednictwem osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.

3. osobiście w siedzibie Zespół Szkół Specjalnych

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej z udziałem tłumacza języka migowego jest proszona o zgłoszenie zamiaru skorzystania z tej usługi (usługa bezpłatna ), co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoba z niepełnosprawnością, wymagająca pomocy psa asystującego, ma prawo wejść do obiektu użyteczności publicznej, do których zalicza się szkołę, wraz z towarzyszącym psem asystującym - (art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż i posiadania przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego, że pies ma status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

100371