Przejdź do treści
REKRUTACJA
1
3
5
3
Przejdź do stopki

Rekrutacja

Treść

Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy (po ukończeniu VIII klasy szkoły podstawowej);

- orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym,

- wniosek rodziców/prawnych opiekunów (wzór do pobrania w sekretariacie szkoły),

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- aktualne zdjęcie,

- karta zdrowia ucznia ze szkoły podstawowej,

100371