Przejdź do treści
REKRUTACJA
1
3
5
3
Przejdź do stopki

Rekrutacja

Treść

Do Szkoły Podstawowej w ciągu całego roku przyjmowane są dzieci i młodzież, na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i umiarkowanym) wydane przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do szkoły podstawowej (kl. I-VIII):

- orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

- wniosek rodziców/prawnych opiekunów (wzór do pobrania w sekretariacie szkoły),

- aktualne zdjęcie.

100373