Rekrutacja

Do Zespołu w ciągu całego roku przyjmowane są dzieci i młodzież na wniosek rodziców/opiekunów prawnych posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i umiarkowanym) wydane przez zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do szkoły podstawowej (kl. I-VIII) i gimnazjum (kl. II i III):

– orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

– wniosek rodziców/prawnych opiekunów (wzór do pobrania w sekretariacie szkoły,

– aktualne zdjęcie.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do Branżowej Szkoły I Stopnia (po ukończeniu gimnazjum i VIII klasy szkoły podstawowej);

– orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim,

– wniosek rodziców/prawnych opiekunów (wzór do pobrania w sekretariacie szkoły,

– świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej,

– zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

– zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły),

– orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły),

– książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły),

– karta zdrowia ucznia,

– aktualne zdjęcie.

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych,

ul. Zegadłowicza 36, 34-100 Wadowice,

tel. 33 873 20 27