Misja i wizja szkoły

MISJA

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WADOWICACH

 

„Cóż wspanialszego

nad pięknie ukształtowanego człowieka”

 

 

 

Jesteśmy szkołą tworzącą dla uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego dobrych warunków do wszechstronnej i rzetelnej nauki oraz walki o możliwość korzystania w praktyce z należnych im praw obywatelskich, ich zdrowia, prawidłowego rozwoju, prawo do radości i uśmiechu to najważniejsze punkty programu naszej misji.

Sens działania szkoły stanowi zasada, że za pomocą odpowiednich metod                         i środków można spowodować rozwój dziecka upośledzonego w sferze intelektualnej i przystosowania społecznego.

Misją szkoły, poza celami określonymi ustawą oraz przepisami wydanymi na jej podstawie, jest w szczególności przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez:

–         osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów w dostępnym im zakresie, za pomocą dostępnych metod,

–         przygotowanie do zawodu,

–         nauczanie zaradności i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie,

–         rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej,

–         wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych,

–         kształtowanie korzystnych społecznie cech osobowości oraz postaw wobec pracy,

–         przygotowanie do pracy zawodowej,

–         uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w życiu codziennym,

–         nauczanie korzystania z różnorodnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego u dzieci i młodzieży,

–         zaspokajanie różnorodnych potrzeb uczniów: poznania, bezpieczeństwa, przyjaźni, uznania,

–         chronienie ich przed negatywnymi wpływami środowiska społecznego             ( działania profilaktyczne)

 

 

Nasz absolwent:

 • ma poczucie własnej godności i wartości,
 • akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron,
 • wiedzę i umiejętności potrafi wykorzystać w praktyce,
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe,
 • odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości,
 • jest tolerancyjny wobec światopoglądu, orientacji politycznych, religijnych             i innych,
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować,
 • jest otwarty dla innych, szczery i życzliwy,
 • umie przyjąć postawę asertywną,
 • jest kulturalny,
 • umie rzetelnie pracować,
 • ma szacunek dla pracy,
 • jest zaradny i odpowiedzialny,
 • dba o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne,
 • jest wolny od uzależnień,
 • jest wrażliwy na otaczającą przyrodę i potrafi przeciwdziałać zagrożeniu środowiska,

 

Nauczyciel w naszej placówce:

 • troszczy się o harmonijny rozwój wychowanka,
 • wprowadza go w świat wiedzy,
 • bezwarunkowo akceptuje wychowanka jako osobę, natomiast warunkowo jego postępowanie,
 • stawia realistyczne wymagania , konsekwentnie je realizuje,
 • jest wrażliwy, otwarty i zawsze kieruje się zasadą życzliwej akceptacji,
 • wystrzega się porównywania uczniów,
 • nie ośmiesza i nie wyszydza,
 • nie eksponuje niepowodzeń,
 • dąży do tego, by być autorytetem, doradcą i przewodnikiem,
 • jest kreatywny pozytywnie motywuje wychowanków do nauki i pracy nad sobą,
 • stwarza sytuacje, w których wychowanek rozwija wszystkie sfery swojej osobowości ,
 • uczy przenoszenia zdobytej wiedzy na praktykę,
 • jest krytyczny wobec siebie,
 • koncentruje się na budowaniu właściwych relacji międzyludzkich,
 • jest dobrym organizatorem,
 • uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

 

WIZJA

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH

W WADOWICACH

 

 

Istniejemy po to , aby towarzyszyć uczniom                                                       na drodze  poznania  świata i drugiego człowieka.

 

 •    stwarzamy uczniom optymalne warunki do harmonijnego rozwoju, do zdobywaniu wiedzy i umiejętności,
 •    stwarzamy bezpieczne warunki pobytu w szkole,
 •    mamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która ciągle doskonali się i dokształca,
 •    kultywujemy polską tradycję, korzystamy z dziedzictwa kulturowego miasta                    i regionu,
 •   organizujemy wszechstronną pomoc potrzebującym uczniom, obejmujemy działaniami profilaktycznymi wszystkich uczniów,
 •   promujemy działalność szkoły i jej osiągnięcia w środowisku lokalnym i regionie,
 •   unowocześniamy i uzupełniamy bazę i wyposażenie szkoły,

 

Cele ogólne pracy szkoły:

 • uatrakcyjnianie procesu dydaktycznego, co spowoduje, że szkoła stanie się dla    ucznia ciekawsza , że ją polubi i chętnie będzie do niej przychodził,
 • ciągłe podnoszenie jakości pracy nauczycieli i szkoły, poziomu nauczania, co przyczyni się do pełniejszego i wszechstronnego rozwoju ucznia, rozbudzenie jego ciekawości, wyobraźni i aktywności,
 • wyposażenie uczniów w umiejętności pozwalające im na samodzielne funkcjonowanie w środowisku,
 • wspomaganie procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie komputera jako

pomocy dydaktycznej w czasie poszczególnych zajęć dydaktycznych ,

 •   poznawanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów , stwarzanie możliwości rozwoju,
 •   zagospodarowanie uczniom wolnego czasu zgodnie z ich potrzebami , oczekiwaniami i zainteresowaniami,
 •   integrowanie nauczanych treści i umiejętności w celu pełniejszego zrozumienia świata, ludzi i siebie,
 •   kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia, propagowanie higienicznego trybu życia,
 •   rozbudzanie miłości do swojej „małej ojczyzny”, rodziny,
 •   promowanie szkoły , pozyskiwanie sojuszników.