Historia szkoły

Dnia 1 września 2000 roku rozpoczął działalność Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wadowicach. Był placówką dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, które z racji swojej niepełnosprawności nie mogły uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. W sierpniu 1999 roku zostało spisane porozumienie pomiędzy Zarządem Miejskim a Zarządem Starostwa Powiatowego o przejęciu przez Starostwo Powiatowe klas specjalnych istniejących od 1968 roku przy Szkole Podstawowej nr 4.

W skład Ośrodka, który miał swoją siedzibę w Internacie ZS nr 2
w Wadowicach wchodziła sześcioletnia szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum, dwuletnia zasadnicza szkoła zawodowa oraz internat.

W dniu 1 września 2000 roku naukę w Ośrodku rozpoczęło 45 uczniów. Szkoła cieszyła się popularnością, gdyż z roku na rok powiększa się liczebność uczniów, co świadczyło o potrzebie istnienia takiej placówki na terenie powiatu wadowickiego Jednak od samego początku internat nie cieszył się zainteresowaniem uczniów pomimo wielu działań zmierzających do jego uruchomienia. W związku z powyższym zaszła konieczność reorganizacji placówki.

Dnia 11 lutego 2008 r. Rada Powiatu Wadowickiego  podjęła uchwałę
w sprawie likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz utworzenia od 1 września 2008 roku Zespołu Szkół Specjalnych  w skład którego weszły : Szkoła Podstawowa nr 6, Gimnazjum nr 4 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4.

Zespół Szkół Specjalnych stwarza aktualnie dzieciom i młodzieży
o obniżonej sprawności umysłowej dogodne warunki kształcenia, wychowania, opieki, rewalidacji oraz możliwość zdobycia zawodu.