mar 25
2020

Ogłoszenie dla uczniów i Rodziców nr 4

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ w ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH

w WADOWICACH

1.Materiały edukacyjne:

– Zintegrowana Platforma Edukacyjna www.epodręczniki.pl (udostępniona przez MEN)

www.men.gov.pl

www.gov.pl/zdalnelekcje

2. Kontakt nauczyciela z rodzicami, uczniami:

– poczta elektroniczna,

– kontakt telefoniczny, wiadomości SMS,  MMS,

– komunikatory społecznościowe

Oprócz w/w możliwości, istnieje szereg innych źródeł informacji i materiałów edukacyjnych, w tym multimedialnych. Rodzic/opiekun prawny może zasięgnąć informacji bezpośrednio u wychowawcy lub nauczyciela danego przedmiotu w jaki sposób z nich korzystać.

3. Organizacja kształcenia na odległość:

Praca na odległość w Zespole Szkół Specjalnych będzie przebiegała wg modelu korespondencyjnego, w którym proces uczenia się jest regulowany przez korespondencyjną wymianę materiałów szkoleniowych i prac kontrolowanych oraz konsultowanie się ucznia z nauczycielem różnymi sposobami komunikacyjnymi (telefon, Internet). Materiały dydaktyczne są przesyłane uczniom za pomocą poczty elektronicznej.

Model korespondencyjny wymaga dużego wkładu  pracy własnej ucznia przy niewielkim bezpośrednim kontakcie ze szkołą, co w przypadku naszych uczniów jest bardzo utrudnione.

Kształcenie na odległość będzie się opierało również na wykorzystaniu i realizowaniu materiałów edukacyjnych Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN (www.epodręczniki.pl). Nauczyciel zobligowany jest wyjaśnić uczniowi (jeżeli jest on w stanie skorzystać z niej) sposób korzystania  z ww. Platformy.

Nauka ucznia w domu trwa w godzinach jego rozkładu zajęć z zachowaniem przerw międzylekcyjnych. Ze względu na brak wyłącznego dostępu naszych uczniów do komputera (konieczność korzystania w tym czasie z komputera przez innych użytkowników) uczeń powinien samodzielnie zaplanować swój czas  pracy z urządzeń elektronicznych (komputer, telefon) zachowując bezpieczne czasowe ramy pracy.

W tym czasie również nauczyciele będą dostępni telefonicznie (udzielając stosownych wyjaśnień, informacji oraz porad).

Zakres materiału do przepracowania z uczniami w czasie pracy na odległość:

– nauczyciel przekazuje przy użyciu poczty elektronicznej i dostępnych komunikatorów podstawowe, szczegółowe informacje dotyczące danego tematu lekcyjnego w formie notatki, karty pracy do wykonania,

– program nauczania jest zmodyfikowany przez nauczyciela, dostosowany do wybranej metody kształcenia na odległość,

– przekazywane treści nauczania są uszczegółowione,

-sposoby i metody pracy dostosowane są do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów,

– treści, zadania, ćwiczenia będą wysyłane systematycznie.

3.Monitorowanie i sprawdzanie wiedzy ucznia oraz postępów w nauce:

Zadana uczniowi przez nauczyciela praca będzie sprawdzona i oceniona po zwrotnym jej odesłaniu  Zadania do wykonania w domu przekazane przez nauczyciela, a wykonane przez ucznia w formie papierowej, uczeń jest zobowiązany do przechowywania aż do powrotu do szkoły i przekazania ich nauczycielowi realizującemu dane zajęcia. Każda praca powinna posiadać nazwę przedmiotu oraz datę jej wykonania. Zadania te nauczyciel skontroluje, sprawdzi i oceni po powrocie ucznia do szkoły. Nauczyciel będzie kontrolował również wykonanie zadań poprzez rozmowy telefoniczne albo drogą elektroniczną.

4.Pomoc pedagoga szkolnego

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów zrozumienia zaistniałej sytuacji  lub pytań związanych z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły, rodzice i uczniowie, mają możliwość korzystania z pomocy szkolnego pedagoga oraz dyrektora szkoły.

Kontakt z pedagogiem szkolnym: e-mail: martaza68@o2.pl telefon szkoły: 33 873-20-27

w godzinach 9.00-13.00

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.