Maj 15
2020

Ogłoszenie dla uczniów i Rodziców nr 7

Do dnia 7 czerwca  br.,

zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 18.05 2020 r.zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Nauczyciele szkoły wciąż kontynuują system prowadzenia zdalnego nauczania dla naszych uczniów i realizacji podstawy programowej w poszczególnych klasach.

Dyrekcja szkoły wraz z wychowawcami udostępnia zainteresowanym rodzicom terminarz, sposoby, zasady realizowania dobrowolnych zajęć rewalidacyjnych dla uczniów na terenie szkoły od dnia 18.06 br.

Od dnia 25.05. br. będzie również możliwe realizowanie dobrowolnych zajęć w klasach II i III SP i dobrowolnych konsultacji dla klasy VIII SP- szczegóły w Sekretariacie szkoły.

Od dnia 1.06. br. będzie  możliwe realizowanie i dobrowolnych konsultacji dla klas  SP i BR- szczegóły w Sekretariacie szkoły.

Wciąż prosimy Rodziców o udzielenie  pomocy i wsparcia swoim dzieciom.

Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania wszelkich, zalecanych zasad ograniczających możliwość szerzenia się epidemii  COVID-19.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment
Kwi 26
2020

Ogłoszenie dla uczniów i Rodziców nr 6

Do dnia 24 maja  br., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nauczyciele szkoły kontynuują system prowadzenia zdalnego nauczania dla naszych uczniów i realizacji podstawy programowej w poszczególnych klasach.

Wciąż prosimy Rodziców o udzielenie  pomocy i wsparcia swoim dzieciom.

Jednocześnie przypominamy o konieczności przestrzegania wszelkich, zalecanych zasad ograniczających możliwość szerzenia się epidemii  COVID-19.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment
Kwi 24
2020

Potrzebny sprzęt dotarł do szkoly

Dziś p. dyrektor odebrała od Starosty Wadowickiego 2 laptopy, które będą służyły naszym uczniom w czasie zdalnego nauczania. Bardzo się cieszymy, bo brak komputera bardzo utrudnia uczniom naukę w domu. Oby komputery dobrze służyły!

Posted in Bez kategorii | Leave a comment
Kwi 15
2020

Ogłoszenie dla uczniów i Rodziców nr 5

Do dnia 26 kwietnia  br., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor i nauczyciele szkoły kontynuują system prowadzenia zdalnego nauczania dla naszych uczniów i realizacji podstawy programowej w poszczególnych klasach.

Wciąż prosimy Rodziców o udzielenie  pomocy i wsparcia swoim dzieciom.

Jednocześnie przypominamy o konieczności pozostawania w domu i przestrzegania wszelkich, zalecanych zasad ograniczających możliwość szerzenia się epidemii  COVID-19.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment
Mar 25
2020

Ogłoszenie dla uczniów i Rodziców nr 4

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ w ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH

w WADOWICACH

1.Materiały edukacyjne:

– Zintegrowana Platforma Edukacyjna www.epodręczniki.pl (udostępniona przez MEN)

www.men.gov.pl

www.gov.pl/zdalnelekcje

2. Kontakt nauczyciela z rodzicami, uczniami:

– poczta elektroniczna,

– kontakt telefoniczny, wiadomości SMS,  MMS,

– komunikatory społecznościowe

Oprócz w/w możliwości, istnieje szereg innych źródeł informacji i materiałów edukacyjnych, w tym multimedialnych. Rodzic/opiekun prawny może zasięgnąć informacji bezpośrednio u wychowawcy lub nauczyciela danego przedmiotu w jaki sposób z nich korzystać.

3. Organizacja kształcenia na odległość:

Praca na odległość w Zespole Szkół Specjalnych będzie przebiegała wg modelu korespondencyjnego, w którym proces uczenia się jest regulowany przez korespondencyjną wymianę materiałów szkoleniowych i prac kontrolowanych oraz konsultowanie się ucznia z nauczycielem różnymi sposobami komunikacyjnymi (telefon, Internet). Materiały dydaktyczne są przesyłane uczniom za pomocą poczty elektronicznej.

Model korespondencyjny wymaga dużego wkładu  pracy własnej ucznia przy niewielkim bezpośrednim kontakcie ze szkołą, co w przypadku naszych uczniów jest bardzo utrudnione.

Kształcenie na odległość będzie się opierało również na wykorzystaniu i realizowaniu materiałów edukacyjnych Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN (www.epodręczniki.pl). Nauczyciel zobligowany jest wyjaśnić uczniowi (jeżeli jest on w stanie skorzystać z niej) sposób korzystania  z ww. Platformy.

Nauka ucznia w domu trwa w godzinach jego rozkładu zajęć z zachowaniem przerw międzylekcyjnych. Ze względu na brak wyłącznego dostępu naszych uczniów do komputera (konieczność korzystania w tym czasie z komputera przez innych użytkowników) uczeń powinien samodzielnie zaplanować swój czas  pracy z urządzeń elektronicznych (komputer, telefon) zachowując bezpieczne czasowe ramy pracy.

W tym czasie również nauczyciele będą dostępni telefonicznie (udzielając stosownych wyjaśnień, informacji oraz porad).

Zakres materiału do przepracowania z uczniami w czasie pracy na odległość:

– nauczyciel przekazuje przy użyciu poczty elektronicznej i dostępnych komunikatorów podstawowe, szczegółowe informacje dotyczące danego tematu lekcyjnego w formie notatki, karty pracy do wykonania,

– program nauczania jest zmodyfikowany przez nauczyciela, dostosowany do wybranej metody kształcenia na odległość,

– przekazywane treści nauczania są uszczegółowione,

-sposoby i metody pracy dostosowane są do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów,

– treści, zadania, ćwiczenia będą wysyłane systematycznie.

3.Monitorowanie i sprawdzanie wiedzy ucznia oraz postępów w nauce:

Zadana uczniowi przez nauczyciela praca będzie sprawdzona i oceniona po zwrotnym jej odesłaniu  Zadania do wykonania w domu przekazane przez nauczyciela, a wykonane przez ucznia w formie papierowej, uczeń jest zobowiązany do przechowywania aż do powrotu do szkoły i przekazania ich nauczycielowi realizującemu dane zajęcia. Każda praca powinna posiadać nazwę przedmiotu oraz datę jej wykonania. Zadania te nauczyciel skontroluje, sprawdzi i oceni po powrocie ucznia do szkoły. Nauczyciel będzie kontrolował również wykonanie zadań poprzez rozmowy telefoniczne albo drogą elektroniczną.

4.Pomoc pedagoga szkolnego

W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów zrozumienia zaistniałej sytuacji  lub pytań związanych z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły, rodzice i uczniowie, mają możliwość korzystania z pomocy szkolnego pedagoga oraz dyrektora szkoły.

Kontakt z pedagogiem szkolnym: e-mail: martaza68@o2.pl telefon szkoły: 33 873-20-27

w godzinach 9.00-13.00

Posted in Bez kategorii | Leave a comment
Mar 23
2020

Ogłoszenie dla uczniów i Rodziców nr 3

Od dnia 25 marca do 8 kwietnia br., zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor i nauczyciele szkoły wdrażają system prowadzenia zdalnego nauczania dla naszych uczniów i realizacji podstawy programowej w poszczególnych klasach.

Wszelkie informacje dostępne są u wychowawców klas i w sekretariacie szkoły. Bardzo prosimy Rodziców o zapoznanie się ze szczegółami i udzielenie ewentualnej pomocy i wsparcia swoim dzieciom.

Jednocześnie przypominamy o konieczności pozostawania w domu i przestrzegania wszelkich, zalecanych zasad ograniczających możliwość szerzenia się epidemii  COVID-19.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment
Mar 17
2020

Ogłoszenie dla uczniów i Rodziców nr 2

Od wczoraj nauczyciele przesyłają uczniom zadania do wykonania wg planu lekcji. Rodzice i opiekunowie są proszeni o czuwanie nad pracą dzieci i wspomaganie ich w wywiązywaniu się z obowiązku kontynuowania nauczania.

Uczniowie nadal proszeni są o pozostawanie w domu i w ramach możliwości ograniczenie wyjść poza miejsce pobytu.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment
Mar 11
2020

Ogłoszenie dla Rodziców i uczniów nr 1

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Wadowicach, zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, informuje, iż w dniach 12 i 13 marca 2020 r. szkoła będzie pełnić tylko funkcję opiekuńczą w wyjątkowych przypadkach dla uczniów szkoły podstawowej.

Dla szkoły branżowej I stopnia w tych dniach placówka jest zamknięta (dotyczy również zajęć praktycznych).

Jednocześnie informuje się, ze w dniach 16-25 marca br. szkoła jest zamknięta.

Uczniowie proszeni są o pozostawanie w domu w/w czasie i w ramach możliwości ograniczenie wyjść poza miejsce pobytu.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment
Mar 04
2020

Kopalnia węgla kamiennego nie ma dla nas tajemnic

Dziś uczniowie z klas IV- VIII SP i I-III BR wraz z nauczycielami udali się do Zabrza do Muzeum Górnictwa Węglowego, sztolni Królowej Luizy. Wraz z przewodnikami poznawali budowę chodnika kopalni, charakter pracy górników, ich zwyczaje dawniej i dziś. Niespodzianką było spotkanie z świętą Barbarą, jej opowieść i … poczęstunek cukierkami. Na koniec frajdą okazała się przejażdżka Karlikiem wraz z maszynistą – autentycznym pociągiem górniczym. Wrażenie zrobił również zjazd windą na głębokość ok. 40 m.

Prezentem Skarbnika- przewodnika była grudka czarnego złota, wybrana przez każdego własnoręcznie.

Przed muzeum

Gotowi!

… dziewczyny też!

Koń tutaj ?!

Niektórzy śpią…

Co ja tutaj robię ?!

Helo !

Wysiadamy!

To już koniec?

Wsiadamy do windy kopalnianej

To naprawdę działa!

Wiecie kim jestem?

Czekamy na pociąg

No dalej, raz, dwa…

Na tle kolejki Karlik

Posted in Bez kategorii | Leave a comment
Mar 03
2020

1% to tak niewiele i tak wiele…

Przypominamy wszystkim, którzy o nas zawsze ciepło myślą, pamiętają, aby w czasie rozliczenia podatku na formularzu PIT nie przeoczyć pola z adnotacją ,,Cel szczegółowy 1%” i wpisać odpowiednie oznaczenia widoczne na zdjęciu poniżej, dziękujemy 😀

Przypominamy, że dotychczas z zebranych środków zakupiliśmy stroje sportowe (można je zobaczyć na stronie FB) i zabudowę potrzebną do zajęć z uczniami z autyzmem.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment